Regulamin sklepu

DATA PUBLIKACJI

Dokument opublikowano 01.12.2021
Dokument obowiązuje od dnia: 01.12.2021

PREAMBUŁA

§ 1. Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, następującym wyrażeniom, pisanym z dużej litery, nadaje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
 2. Sprzedawca – Tetenal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203, ul. Roździeńskiego 188B, NIP: 6760077750, REGON: 35002682400000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000142458, kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł, tel.: +48 (32) 35.59.111/112 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), e-mail: kontakt@wywolajfilm.pl. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym ustępie. W stosunku do Klientów będących osobami fizycznymi, Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca zwany jest również Stroną lub łącznie z Klientem Stronami.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych osoba legitymująca się pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą jej przedstawiciela ustawowego, co potwierdza poprzez złożenie Zamówienia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności rejestrująca Konto, która na zasadach wynikających z Regulaminu składa Zamówienie w Sklepie internetowym. Jeśli Klientem nie jest osoba fizyczna, osoba działająca za Klienta, poprzez złożenie Zamówienia oświadcza, że jest odpowiednio umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Klienta i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedawcy za zgodność z prawdą tego oświadczenia, a także za zaciągnięte zobowiązanie (solidarnie z Klientem w imieniu i na rzecz którego działa). Przyjmuje się, że osoby dokonujące za Klienta i w jego imieniu czynności faktyczne są do tego umocowane przez Klienta niezależnie od zasad reprezentacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy regulacji wewnętrznych Klienta, a także niezależnie od zakresu obowiązków tej osoby u Klienta, jak i podstawy zatrudnienia tej osoby przez Klienta, w tym braku takiej podstawy. Klient zwany jest także Stroną lub łącznie ze Sprzedawcą Stronami.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która legitymuje się zgodą swojego ustawowego przedstawiciela i składa Zamówienie w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Do Konsumenta stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta, o ile Regulamin lub bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie nie stanowią inaczej. Jeśli w Regulaminie jest mowa o Konsumencie, dane postanowienie Regulaminu stosuje się wyłącznie do Umów z udziałem Konsumenta, jak również do Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, o ile wynika to wyraźnie z treści Regulaminu, a nie stosuje się go do Umów z udziałem innych podmiotów.
 5. Przedsiębiorca o niektórych cechach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do Przedsiębiorcy o niektórych cechach konsumenta stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta, o ile Regulamin lub bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie nie stanowią inaczej. W przypadkach wyraźnie wynikających z treści Regulaminu do Przedsiębiorcy o niektórych cechach konsumenta stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta.
 6. Towar – ruchomość lub usługa prezentowana przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, w trybie objętym Regulaminem, której dotyczy Umowa. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych Towarów (główne cechy świadczenia i warunki skorzystania) umieszczone są w Sklepie Internetowym obok zdjęcia Towaru. Towary oraz Ceny prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Sklep Internetowy – zorganizowana przez Sprzedawcę i będąca jego własnością, prowadzona w języku polskim, wirtualna platforma handlowa, dostępna pod adresem https://wywolajfilm.pl , za pośrednictwem której Klient może w szczególności zarejestrować Konto, złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę, na warunkach opisanych w Regulaminie.
 8. Konto – usługa elektroniczna – utworzone po rejestracji i prowadzone nieodpłatnie dla Klienta przez Sprzedawcę, na czas nieoznaczony, pod unikalną nazwą (Loginem) indywidualne konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego, którego założenie, zarządzanie i likwidacja podporządkowane są Regulaminowi. Konto może być w każdej chwili usunięte przez Klienta bez podania przyczyny poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego żądania w formie wiadomości e-mail; rejestracja Konta jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Klienta treści Regulaminu bez zastrzeżeń i zobowiązaniu się do jego stosowania. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności w Sklepie internetowym. Dane są zbierana automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 9. Zakupy bez rejestracji – usługa elektroniczna – interaktywny formularz – świadczona dla Klienta przez Sprzedawcę nieodpłatnie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Regulaminu, mająca charakter jednorazowy, dostępna w Sklepie Internetowym, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towaru w trybie i na zasadach objętych Regulaminem bez rejestracji Konta. Usługa ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 10. Zamówienie – sporządzone i wysłane przez Klienta z Konta lub za pośrednictwem Zakupów bez rejestracji oświadczenie woli Klienta określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianych Towarów, wybraną przez Klienta metodę płatności za Towar wraz z ewentualnymi kosztami pakowania i sposobem dostawy. W przypadku Towarów będących usługą wywołania lub skanowania filmu, na Zamówienie składa się również dostarczenie Sprzedawcy Negatywów. Zamówienie stanowi ofertę Klienta zawarcia Umowy, na warunkach wynikających z Zamówienia i Regulaminu. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Sprzedawca dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej Sklepu Internetowego informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.
 11. Negatywy – światłoczułe błony fotograficzne służące do rejestracji obrazów w rezultacie ich naświetlania oraz wywoływania tych obrazów w efekcie obróbki fotochemicznej, w tym taśmy filmowe zawierające naświetlone na nich obrazy, które Klient jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt i ryzyko do Sprzedawcy celem skutecznego złożenia Zamówienia, w przypadku gdy Towar stanowi usługę wywołania lub skanowania filmu. Po wywołaniu filmu Negatywy są cięte na paski i pakowane w specjalne rękawy foliowe. Przez Negatywy rozumie się również utwory w rozumieniu Ustawy z 06 czerwca 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na nich utrwalone.
 12. Umowa – umowa sprzedaży Towarów (a w przypadku Towarów będących usługami – umowa świadczenia usług) na odległość w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny lub Ustawy, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, na warunkach wynikających z Regulaminu i zaakceptowanego przez Sprzedawcę Zamówienia. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili zaakceptowania przez Sprzedawcę Zamówienia. W przypadku Towarów będących usługą wywołania lub skanowania filmu, akceptacja przez Sprzedawcę Zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę od Klienta Negatywów. Każdorazowo Regulamin ma zastosowanie do Umowy w zakresie postanowień odrębnie Umową nieuregulowanych.
 13. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 14. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę nieodpłatnie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Regulaminu, przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Newsletter’a jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody na jego otrzymywanie, którą można w każdej chwili i bez podania przyczyny odwołać poprzez wysłanie stosowanego żądania w formie wiadomości e-mail.
 15. Ustawa – ustawa z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.), jak również przepisy ustawę tę zmieniające albo zastępujące.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób zawierania Umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, korzystania przez Klienta z Newsletter’a, jak również prawa i obowiązki Stron Umowy.
 2. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, chyba że Strony na piśmie, pod rygorem nieważności, wyraźnie postanowią inaczej, a powoływanie się na Regulamin w jakichkolwiek Umowach pomiędzy Stronami nie jest wymagane.
 3. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności rejestracja Konta, korzystanie z Zakupów bez rejestracji czy z Newsletter’a, logowanie lub wypełnianie interaktywnych formularzy dostępnych na stronach Sklepu Internetowego, zawarcie przez Strony Umowy stanowi potwierdzenie zapoznania się przez Klienta z Regulaminem i jego akceptację bez zastrzeżeń i jednoczesne uchylenie warunków sprzedaży/zakupu obowiązujących u Klienta, a pozostających w sprzeczności z Regulaminem i zastąpienie ich niniejszym Regulaminem. Regulacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, ma również zastosowanie, w przypadku, gdy Sprzedawca nie sprzeciwi się tym warunkom w sposób przewidziany u Klienta.
 4. Brak akceptacji Regulaminu przez Klienta uniemożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności rejestrację Konta, Zakupy bez rejestracji i/lub złożenie Zamówienia.
 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Regulaminu, na stronie internetowej pod adresem https://wywolajfilm.com.pl/regulamin-sklepu/, skąd można go pobrać w formacie pdf.
 6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), jak również przepisy ustawę tę zmieniające albo zastępujące.
 7. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 8. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 9. Postanowienia Regulaminu i Umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Kodeksu cywilnego lub Ustawy nie wiążą Konsumenta, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia Regulaminu i Umów mniej Korzystne dla Przedsiębiorcy o niektórych cechach konsumenta niż postanowienia Kodeksu cywilnego lub ustawy nie wiążą Przedsiębiorcy o niektórych cechach konsumenta, a w ich miejsce stosuje się przepisu Kodeksu cywilnego, Ustawy i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Paragrafy przytoczone w treści Regulaminu bez dalszego opisu oznaczają w razie wątpliwości paragrafy Regulaminu, ustępy, ustępy poszczególnych paragrafów Regulaminu, a zdania, zdania poszczególnych ustępów.

 

§ 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest dobrowolne i nieodpłatne, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Klient powinien dysponować dostępem do Internetu, aktywną pocztą elektroniczną, systemem płatności elektronicznych oraz systemem komputerowym lub mobilnym pozwalającym na korzystanie z przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającym wyświetlanie stron www, a w szczególności posiadać sprzęt o co najmniej następujących parametrach:
  1. komputer lub inne urządzenie mobilne z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer wersja 10 i nowsze, Mozilla Firefox wersja 30 i nowsze, Google Chrome wersja 30 i nowsze, Opera wersja 25 i nowsze, Safari wersja 13.1 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript, o rozdzielczość ekranu min. 320×568 px,
  2. włączonej obsługi plików cookies, localstorage oraz sessionstorage,
  3. włączonej obsługi okien wyskakujących (pop-up),
  4. systemu operacyjnego Microsoft Windows wersja 7 i nowsze, Linux wersja 18.1 i nowsze, iOS wersja 10.13.6 i nowsze,
 3. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego wyraża zgodę na zastosowanie środków komunikacji zdalnej przy zawieraniu Umowy.
 4. Koszty poniesione przez Klienta przy zastosowaniu środków komunikacji zdalnej w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych obowiązują Klienta zgodnie z taryfą jego operatora i Klient pokrywa je we własnym zakresie.
 5. Klient ma obowiązek podawania wszystkich danych w sposób rzetelny i zgodny z prawdą. Klient ponosi ryzyko, a także konsekwencje opisane w ustępach następnych niniejszego paragrafu oraz pełną odpowiedzialność z tytułu nieaktualizowania danych lub podania danych niepełnych lub niezgodnych z prawdą.
 6. Korzystać ze Sklepu Internetowego może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania tych czynności przez Klienta, co wynika z zasad reprezentacji Klienta, jako podmiotu lub udzielonego pełnomocnictwa. Przyjmuje się, że dokonywanie jakichkolwiek czynności w Sklepie Internetowym oznacza posiadanie przez osobę dokonującą tych czynności, umocowania do ich dokonania.
 7. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz treści o charakterze obraźliwym czy w inny sposób naruszających prawa Sprzedawcy czy jakichkolwiek osób trzecich.
 9. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Sprzedawcę odnośnie prawdziwości, aktualności, zgodności z prawem, rzetelności danych/informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym, formularzu Zakupów bez rejestracji lub jakichkolwiek danych/informacji zamieszczanych przez Klienta na Koncie, Sprzedawca może w każdym czasie żądać od Klienta dodatkowego potwierdzenia danych/informacji w wybranej przez siebie formie i może jednocześnie zażądać w tym celu dodatkowych dokumentów. Do czasu otrzymania przez Sprzedawcę dodatkowych danych/informacji/dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, wszelkie obowiązki Sprzedawcy wynikające z Regulaminu czy Umowy, pozostają zawieszone, bez ponoszenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych czy ekonomicznych w tym zakresie.
 10. W przypadku opisanym w ustępie poprzedzającym lub w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca może bez dodatkowego weryfikowania danych/informacji Klienta lub bez wzywania do zaprzestania naruszeń, jak również bez ponoszenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych czy ekonomicznych, według wyboru Sprzedawcy (poniższe mogą zostać zastosowane łącznie lub oddzielnie):
  1. odmówić rejestracji Konta,
  2. odmówić wykonania Umowy w całości lub w części (jeśli dojdzie do zawarcia Umowy), bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w tym zakresie, co nie stanowi naruszenia art. 3853 pkt 8 Kodeksu cywilnego,
  3. zawiesić lub usunąć Konto,
  4. złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przez Klienta przestępstwa, np. oszustwa,
  5. dochodzić od Klienta pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej.
 11. Jeśli sankcje, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nastąpiły po dokonaniu wpłaty przez Klienta ceny za Towar lub kosztów dostawy zgodnie z Umową, Sprzedawca, według własnego wyboru, może dokończyć wykonanie Umowy lub od Umowy odstąpić w terminie 3 miesięcy od dnia jej zawarcia i zwrócić kwotę dokonanej wpłaty Klientowi, bez odsetek i kosztów dodatkowych (np. kosztów wykonania przelewu), pomniejszoną o koszty poniesione przez Sprzedawcę na realizację Umowy, z uwzględnieniem odmienności wynikających z bezwzględnie i powszechnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie do Konsumentów.

 

§ 4. Konto

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę:
  1. Konto,
  2. Zakupy bez rejestracji,
  3. Newsletter.
 2. Pełny dostęp do funkcji i usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Konta wymagającego rejestracji.
 3. Posiadanie Konta zapewnia możliwość:
  1. dokonywania zakupu Towarów,
  2. stałego wglądu w status realizacji Zamówień,
  3. przeglądania historii zakupów,
  4. zapamiętania danych osobowych, w tym adresów Klienta,
  5. zapamiętywania zawartości koszyka,
  6. otrzymywania kuponów i rabatów i kuponów promocyjnych do wykorzystania w Sklepie Internetowym.
 4. Dokonywanie zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest również możliwe bez konieczności rejestrowania Konta przez Klienta, tj. poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Zakupów bez rejestracji.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem Zakupów bez rejestracji nie daje pełnego dostępu do zasobów i opcji Sklepu Internetowego, takich jak:
  1. przeglądanie historii zakupów,
  2. zapamiętywanie danych osobowych, w tym adresów Klienta,
  3. otrzymywania kuponów i rabatów i kuponów promocyjnych do wykorzystania w Sklepie Internetowym.
 6. W celu odpowiednio:
  1. rejestracji Konta – należy wypełnić formularz rejestracyjny,
  2. złożenia Zamówienia – należy złożyć Zamówienie za pośrednictwem Konta albo wypełnić formularz Zakupów bez rejestracji, poprzez podanie wszystkich niezbędnych danych identyfikacyjnych Klienta (pola oznaczone gwiazdką „*”).
 7. Login i hasło do Konta mają charakter poufny. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem udostępnienia swojego Konta lub ujawnienia loginu i/lub hasła osobom trzecim, a także utraty loginu i/lub hasła, do czasu zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy co najmniej w formie korespondencji elektronicznej i zablokowania Konta przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca ma prawo usunąć Konto w sytuacji, gdy nie było logowania na Koncie przez co najmniej jeden rok.
 9. Klient ma prawo usunąć Konto w każdym czasie, za wyjątkiem sytuacji gdy doszło już do zawarcia Umowy, wówczas usunięcie Konta może nastąpić dopiero po jej wykonaniu przez obie Strony, chyba że Klient odstąpi od Umowy przed jej wykonaniem.

 

ZAMÓWIENIA, PRAWA AUTORSKIE, CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWY

§ 5. Składanie Zamówienia – zawarcie Umowy

 1. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym ogłoszenia o zaproszeniu do zawarcia Umowy, w postaci zdjęć i opisów Towarów oraz ceny.
 2. Zamówienia składane poprzez Stronę Internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, z wyłączeniem czasu kiedy Strona Internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca jest zobowiązany do realizacji Zamówienia wyłącznie w Dni robocze.
 3. Klient kompletuje Zamówienie, dodając wybrane Towary do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, po uprzednim wybraniu ich ilości. Dodanie Towaru do wirtualnego koszyka nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy, ani nawet ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia takiej Umowy.
 4. W przypadku kompletowania przez Klienta Zamówienia, w którym Towar stanowi usługa:
  1. a. wywołania filmu, przed kliknięciem przycisku „Dodaj do koszyka”, Klient dokona uprzednio wyboru jednej z poniższych opcji, tj.:
   1. i. „Wywołaj film małoobrazkowy, zeskanuj i wyślij skan do chmury”,
   2. ii. „Wywołaj film małoobrazkowy, zeskanuj, wyślij skan do chmury i nagraj skan na płytę CD/DVD”,
   3. iii. „Wywołaj film małoobrazkowy, zeskanuj i nagraj skan na płytę CD/DVD”,
   4. iv. „Wywołaj film średnioformatowy, zeskanuj i wyślij skan do chmury”,
   5. v. „Wywołaj film średnioformatowy, zeskanuj, wyślij skan do chmury i nagraj skan na płytę CD/DVD”,
   6. vi. „Wywołaj film średnioformatowy, zeskanuj i nagraj skan na płytę CD/DVD”,
   7. vii. „Wywołaj film z aparatu jednorazowego, zeskanuj i wyślij skan do chmury”,
   8. viii. „Wywołaj film z aparatu jednorazowego, zeskanuj, wyślij skan do chmury i nagraj skan na płytę CD/DVD”,
   9. ix. „Wywołaj film z aparatu jednorazowego, zeskanuj i nagraj skan na płytę CD/DVD”,
   a następnie wyboru jednej z następujących rodzajów usług, tj.: „zeskanuj w jakości S”, „zeskanuj w jakości M” lub „zeskanuj w jakości L”,
  2. b. skanowania filmu „Skanuj film małoobrazkowy i wyślij skan do chmury” przed kliknięciem przycisku „Dodaj do koszyka”, Klient dokona uprzednio wyboru jednej z możliwych opcji „rodzaj filmu: tj.: „negatyw kolorowy”, „negatyw czarno-biały”” oraz opcji „skanowanie: tj.: „zeskanuj w jakości S”, „zeskanuj w jakości M” lub „zeskanuj w jakości L””.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient każdorazowo ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu. Elementem procedury składania przez Klienta Zamówienia w ramach Konta może być również aktualizacja przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji oznaczonych jako obligatoryjne (pola oznaczone „*”). W ramach składania przez Klienta Zamówienia poprzez Zakupy bez rejestracji, Klient, poza skompletowaniem Towarów w wirtualnym koszyku, zobowiązany jest wypełnić każdorazowo pola oznaczone jako obligatoryjne (pola oznaczone gwiazdką –„*”). W każdym przypadku, przed finalizacją Zamówienia, Klient, przez zaznaczenie odpowiedniego pola, ma obowiązek potwierdzić i zaakceptować regulującą kwestie ochrony danych osobowych Klienta politykę prywatności Sprzedawcy, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W ramach składanego przez Klienta Zamówienia podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 6. Klient ma możliwość skontrolowania i zmiany wszelkich danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego lub formularza Zakupów bez rejestracji przed złożeniem Zamówienia.
 7. Zatwierdzenie Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia, czyli oferty zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, na warunkach i cenach wynikających z Zamówienia oraz Regulaminu, z zastrzeżeniem zdania trzeciego. Zamówienie Klienta jest ważne przez 30 Dni roboczych od daty jego złożenia. W przypadku, gdy Towar stanowi usługa wywołania lub skanowania filmu, dla skutecznego złożenia przez Klienta Zamówienia, czyli oferty zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (umowa świadczenia usług), konieczne jest dodatkowo (poza zatwierdzeniem Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę”), dostarczenie do Sprzedawcy Negatywów. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamówienie uważa się za złożone przez Klienta z chwilą dostarczenia Negatywów Sprzedawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu trzecim, termin, o którym mowa w zdaniu drugim, liczy się od daty otrzymania przez Sprzedawcę Negatywów.
 8. Negatywy powinny być dostarczone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty lub kuriera. Z uwagi na fakt, że Negatywy z racji swej wyjątkowej technologii są szczególnie narażone na uszkodzenia w transporcie, zaleca się, żeby Negatywy były umieszczone w woreczku strunowym. Do przesyłki z Negatywami Klient zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie zatwierdzenia przez Klienta Zamówienia. Zaleca się, żeby woreczek strunowy oraz potwierdzenie zatwierdzenia Zamówienia zostały włożone do pudełka lub koperty ochronnej (z bąbelkami). Dostawa Negatywów odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.
 9. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o prawdziwości danych i informacji w nim zawartych, jak również oświadczenia, że Klient:
  1. zapoznał się ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych Towarów i oświadcza, że akceptuje je bez zastrzeżeń,
  2. ma zgromadzone wystarczające środki finansowe na zapłatę za Towar i w dacie składania Zamówienia nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne lub jakiekolwiek inne (w tym upadłościowe lub likwidacyjne), które może negatywnie odbić się na kondycji finansowej Klienta, a przez to na zdolności do zapłaty za Towary kupione w Sklepie Internetowym,
  3. w przypadku korzystania z karty kredytowej/płatniczej, jest uprawniony do jej używania,
  4. będący osobą fizyczną lub wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej, pozostającym w związku małżeńskim z ustawową lub rozszerzoną wspólnością majątkową małżeńską, poinformował małżonka o zawarciu i treści Umowy, a małżonek wyraził na nią zgodę,
  5. w przypadku Konsumenta – wyraża zgodę na utrwalenie i przekazanie mu informacji o, których mowa w art. 12 Ustawy, w sposób określony w ustępie 17,
  6. akceptuje faktury bez podpisu; w przypadku gdyby Klient nie akceptował faktur bez podpisu, należy wyraźnie zaznaczyć to podczas składania Zamówienia w rubryce opisanej „Uwagi do zamówienia (opcjonalnie)”,
  7. wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną; w przypadku gdyby Klient nie akceptował faktur elektronicznych, należy wyraźnie zaznaczyć to podczas składania Zamówienia w rubryce opisanej „Uwagi do zamówienia (opcjonalnie)”,
  8. osoba działająca w imieniu i na rzecz Klienta jest odpowiednio umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Klienta i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedawcy za zgodność z prawdą niniejszego oświadczenia, a także za zaciągnięte zobowiązanie (solidarnie z Klientem). Na potrzeby Regulaminu i Umowy, przyjmuje się, że osoba składająca ofertę (składająca Zamówienie) w imieniu i na rzecz Klienta, jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy.
 10. Sprzedawca potwierdzi Klientowi niezwłocznie po złożeniu Zamówienia fakt otrzymania i przyjęcia do wykonania Zamówienia, z zastrzeżeniem zdania następującego. W przypadku gdy Towar stanowi usługa wywołania lub skanowania filmu, w pierwszej kolejności Sprzedawca potwierdzi zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia, a dopiero następnie, niezwłocznie po otrzymaniu Negatywów, potwierdzi fakt ich otrzymania i przyjęcie do wykonania Zamówienia. Przyczyną, dla której Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia do wykonania może być w szczególności fakt dostarczenia przez Klienta Negatywów w sposób inny, aniżeli zalecany w ust. 8 powyżej. Sprzedawca odmówi przyjęcia Negatywów do wywołania lub skanowania w przypadku, gdy będą one posiadać: uszkodzoną perforację, nierówno ucięty początek bądź koniec, zagięty/pogięty początek bądź koniec, widoczne ślady zgięcia na całej lub częściowej długości negatywu, sklejenia taśmą samoprzylepną, widoczne ślady uszkodzeń mechanicznych, widoczne ślady uszkodzeń termicznych lub ¬widoczne ślady uszkodzeń chemicznych. Potwierdzenia, o których mowa w niniejszym ustępie, nastąpią w formie wiadomości elektronicznych, na podany przez Klienta adres e-mail.
 11. Potwierdzenie przyjęcia do wykonania Zamówienia przez Sprzedawcę, stanowi przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedawcę i zawarcie Umowy sprzedaży Towarów objętych potwierdzeniem Sprzedawcy, zwane także Zaakceptowanym Zamówieniem. Brak potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę uznaje się za niewyrażenie zgody na zawarcie Umowy. Sprzedawca może dokonać wyłącznie częściowego potwierdzenia Zamówienia.
 12. W przypadku nie zawarcia przez Strony Umowy, w sytuacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, gdy Klient dokonał już zapłaty za Towar z góry, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy Zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, przy czym w żadnym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat dodatkowych związanych z tym zwrotem. W najszerszym dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu lub opóźnienie w tym zwrocie, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnego numeru rachunku bankowego lub danych adresowych lub imiennych. W przypadku gdy Towar stanowi usługa wywołania lub skanowania filmu, dostarczone Sprzedawcy Negatywy zostaną Klientowi zwrócone, na jego koszt i ryzyko, po uprzednim uiszczeniu przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy kosztów dostawy, o których wysokości Sprzedawca poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej. W przypadku gdy Towar stanowi usługa skanowania filmu, a Klient dostarczy Sprzedawcy slajdy, postanowienie zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio.
 13. W przypadku gdy Towar stanowi usługę wywołania lub skanowania filmu, a Klient, pomimo zatwierdzenia Zamówienia, nie dostarczy Sprzedawcy Negatywów, Zamówienia uważa się za niezłożone przez Klienta. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, gdy Klient dokonał już zapłaty za Towar z góry, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą cenę. Postanowienie zdania 2 i 3 ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio
 14. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają Umowę wyłącznie w oparciu o oświadczenia i zapewnienia Klienta, o których mowa w Regulaminie, w szczególności w niniejszym paragrafie, a Klient nadto oświadcza, że ma świadomość, że złożenie przez niego nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w Regulaminie, a w szczególności w niniejszym paragrafie, stanowić będzie podstawę do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przez Klienta przestępstwa, np. oszustwa, jak również powoduje pełną odpowiedzialność odszkodowawczą Klienta wobec Sprzedawcy.
 15. Jeżeli od chwili zawarcia Umowy okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie lub dane podane przy rejestracji Konta ulegną zmianie (w tym staną się nieaktualne), Klient niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 Dni roboczych od zmiany tych okoliczności/danych, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Sprzedawcę w formie co najmniej wiadomości elektronicznej, pod rygorem nieważności; w przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wszelkie negatywne konsekwencje w tym zakresie obciążają wyłącznie Klienta.
 16. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku Umową nie są dla Sprzedawcy wiążące.
 17. Klient podczas składania Zamówienia może, w ramach dodawania uwag do Zamówienia w rubryce opisanej „Uwagi do zamówienia (opcjonalnie), wyrazić wolę otrzymania faktury (należy podać nazwę firmy oraz NIP, brak któregokolwiek z podanych elementów skutkować będzie brakiem możliwości wystawienia faktury VAT), która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsze oświadczenie uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), chyba że Klient wskaże podczas składania Zamówienia, że chce otrzymać fakturę papierową. W przypadku, gdy Klient wyraźnie, najpóźniej w chwili składania Zamówienia, nie wyrazi woli otrzymania faktury, otrzyma on wyłącznie paragon fiskalny. Fakturę papierową lub paragon fiskalny Klient otrzyma wraz z Towarem.
 18. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego w formacie PDF oraz przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej, o której mowa w ustępie 9. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 19. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez konieczności podawania przyczyny w terminie 3 Dni roboczych od daty jej zawarcia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone Klientowi w dowolnej formie, w tym w formie wiadomości elektronicznej na podany przez Klienta w trakcie rejestracji Konta lub Zakupów bez rejestracji adres e-mail. Postanowienia § 3 ust. 10 w zakresie w jakim dotyczą one zwrotu uiszczonej ceny stosuje się odpowiednio.

 

§ 6. Prawa autorskie

 1. Z chwilą wysyłki Negatywów do Sprzedawcy, Klient oświadcza, że:
  1. posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie, tak majątkowe, jak i osobiste do utworu utrwalonego na Negatywie,
  2. przesłane przez niego Negatywy nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych tych osób, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych, ich dóbr osobistych, w tym ich wizerunków, ani zasad współżycia społecznego.
 2. Wysyłając Negatywy do Sprzedawcy, Klient udziela Sprzedawcy ograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sprzedawcę z Negatywów. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedawcy licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenia, ani zwrot jakichkolwiek kosztów, w szczególności na następujących polach eksploatacji, tj.:
  1. używania Negatywów w toku prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w celu realizacji Zamówienia;
  2. kopiowania, skanowania, zapisywania na nośnikach danych, w tym płytach CD/DVD, wysyłania do chmury (Sprzedawca korzysta z platformy We Transfer).
 3. Sprzedający nie jest uprawniony do wprowadzania zmian w Negatywach, przerabiania Negatywów, tworzenia na ich bazie lub przy ich użyciu nowych utworów. Sprzedawca jest w pełni uprawniony do wykonywania wszelkich niezbędnych czynności związanych wywołaniem (fotochemiczną obróbką) Negatywów.
 4. W przypadku skierowania wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń przez jakąkolwiek osobę trzecią, związanych z naruszeniem jej praw majątkowych lub osobistych spowodowanych zgodnym z prawem korzystaniem z Negatywów przez Sprzedawcę, w tym realizacji Umowy, Klient zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do postępowania ugodowego lub sądowego lub jakiegokolwiek innego postępowania toczącego się przeciw Sprzedawcy osobiście bądź przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, zwalniając tym samym Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności i naprawić poniesione z tego tytułu przez Sprzedawcę wszelkie szkody w pełnej wysokości, w tym w szczególności koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego.

 

§ 7. Cena i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są podanymi w złotych polskich cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych innych kosztów.
 2. O łącznej cenie Towaru wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za pakowanie, transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej cenie Zamówienia. Całkowita cena Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4, 9 i 10 Regulaminu. Jeśli nie jest widoczny oddzielnie koszt dostawy, przyjmuje się, że podana cena nie zawiera kosztu dostawy. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się do Umów zawieranych z Konsumentami.
 3. Cena Towaru dotyczy jednej sztuki Towaru, z wyjątkiem sytuacji, w których wprost wskazane jest, że cena dotyczy innej ilości Towaru
 4. Cena podana w Sklepie Internetowym nie jest wiążąca i może ulec zmianie przy każdym kolejnym połączeniu internetowym, aż do chwili złożenia Zamówienia.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy ceny za Towar, wynikającej z Umowy.
 6. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawi paragon lub imienny dowód zakupu Towaru, o ile Klient tego zażąda
 7. Płatność za zamówiony Towar następuje przed dostawą Towaru, wyłącznie poprzez przelew wszystkich należności, o których mowa w ust. 2, za pośrednictwem wybranego przez Klienta sposobu zapłaty dostępnego w Sklepie Internetowym. Dostępne aktualnie formy płatności oraz informacje o operatorach dostępne są pod adresem https://wywolajfilm.pl/dostawy-i-platnosci/.
 8. W przypadku braku otrzymania zapłaty za Towar w terminie 14 kalendarzowych dni od zawarcia Umowy Sprzedawca anuluje zaakceptowane Zamówienie, na co Klient wyraża zgodę, o czym Sprzedawca powiadomi Klienta wiadomością elektroniczną. W tej sytuacji, żeby dokonać zakupu Towaru, Klient musi ponownie przejść procedurę złożenia Zamówienia.
 9. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy, a przed jego wysyłką do Klienta, wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny, w tym przykładowo podwyższenie obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny Towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
 10. Uprawnienie określone w ustępie poprzedzającym przysługuje również Sprzedawcy w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego Towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia Umowy w okresie od daty zawarcia Umowy do daty wysyłki Towaru do Klienta.
 11. W przypadkach określonych w ustępach 9 i 10, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Sprzedawcy o podwyższeniu ceny Towaru, w szczególności poprzez wypełnienie, własnoręczne podpisanie i przesłanie na adres Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, z zastrzeżeniem ustępów 9 i 10.
 13. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczania o potrąceniu jego wierzytelności wobec Sprzedawcy, ani dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych (w szczególności cesji) bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Sprzedawcy.
 14. Towar będący rzeczą pozostaje własnością Sprzedawcy aż do całkowitej zapłaty ceny za Towar przez Klienta.
 15. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o zwrocie ceny za Towar i/lub kosztu dostawy przez Sprzedawcę, rozumie się przez to zwrot nominalnej kwoty wpłaconej przez Klienta, bez odsetek i kosztów, pomniejszonej o koszty poniesione przez Sprzedawcę na realizację Umowy, z uwzględnieniem odmienności wynikających z bezwzględnie i powszechnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie do Konsumentów.

 

§ 8. Dostawa Towaru

 1. W przypadku gdy Towar stanowi usługę wywołania lub skanowania filmu, zeskanowane filmy przechowywane są przez Sprzedawcę na serwerze lub nośnikach danych Sprzedawcy przez okres 14 dni od daty dostawy. Po upływie tego terminu zeskanowane filmy są przez Sprzedawcę usuwane. Skany są wykonywane bez obróbki (korekt) barwnych.
 2. W przypadku gdy Towar stanowi usługę wywołania lub skanowania filmu, a nadto gdy Klient wybrał jedną z opcji, o których mowa w:
  1. § 5 ust. 4 lit. a ppkt i, ii, iv, v, vii, viii oraz lit. b Regulaminu, Towar jest skanowany przez Sprzedawcę i wysyłany do chmury WeTransfer, co stanowi dostawę Towaru. Z chmury WeTransfer Klient może pobrać Towar w ten sposób, że otrzymuje na podany w zamówieniu mail wiadomość tekstową z linkiem do danych zawierających pliki z zeskanowanych filmów, po kliknięciu na ten link transfer tych danych odbywa się automatycznie do lokalizacji wskazanej przez Klienta,
  2. § 5 ust. 4 lit. ii, iii, v, vi, viii, ix Regulaminu, Towar jest dostarczany Klientowi w formie płyty CD/DVD, zgodnie z poniższymi postanowieniami niniejszego ustępu.
 3. Klient wybiera sposób dostawy spośród form aktualnie dostępnych w Sklepie Internetowym podczas składania Zamówienia. Dostępne aktualnie formy dostawy oraz informacje o Przewoźnikach dostępne są pod adresem https://wywolajfilm.pl/dostawy-i-platnosci/.
 4. Dostawa Towaru następuje wyłącznie na terytorium Polski, do miejsca dostawy wskazanego w Umowie.
 5. W przypadku gdy Towar stanowi usługa wywołania lub skanowania filmu, w ramach dostawy, Sprzedawca zwraca Klientowi jednocześnie dostarczone mu uprzednio przez Klienta Negatywy.
 6. Miejscem dostawy może być dowolna, z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, lokalizacja podana przez Klienta.
 7. Sprzedawca nie świadczy usług transportowych.
 8. Sprzedawca zapewnia dostawę za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika/kuriera lub operatora pocztowego, zwanego dalej Przewoźnikiem. Dostawa Towaru może być realizowana z różnych miejsc i w kilku paczkach/częściach/partiach, zwana dalej Dostawą częściową), w ramach ustalonych kosztów dostawy, o czym Klient będzie powiadomiony przez Sprzedawcę. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, ilekroć w Regulaminie jest mowa o dostawie, rozumie się przez to zarówno dostawę jednorazową, jak i każdą część dostawy częściowej.
 9. Z wyłączeniem Umów zawartych z Konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty zarówno pośrednie lub bezpośrednie wynikające z błędów w dostawie, wad w dostawie lub jej opóźnień, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Przewoźnika lub powstałe po dacie przekazania Towaru Przewoźnikowi.
 10. Wysokość kosztu dostawy może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, miejsca dostawy i sposobu płatności wybranego przez Klienta.
 11. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy Towaru (w tym pakowania i transportu) wynikających z Umowy na równi z obowiązkiem zapłaty ceny za Towar. Wysokość kosztów dostawy wynika każdorazowo z aktualnego cennika dostaw stosowanego przez Sprzedawcę. Dostawa nie jest ubezpieczana.
 12. Maksymalny czas realizacji dostawy Towaru wynosi 14 Dni Roboczych od daty zaksięgowania płatności w przypadku zakupu filmów lub od daty fizycznego otrzymania negatywów do wywołania lub skanowania w przypadku usługi wywołania lub skanowania filmu, z zastrzeżeniem postanowień ustępu następnego. Po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zaakceptowanego Zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o dotychczasowe koszty realizacji Umowy, a Konsumentowi i Przedsiębiorcy o niektórych cechach konsumenta także zapłacone przez niego koszty dostawy Towaru.
 13. Data dostawy może ulec przesunięciu przez Sprzedawcę maksymalnie o 7 Dni Roboczych w stosunku do daty podanej Klientowi, bez konieczności podawania przyczyny, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę i nie rodzi jego odpowiedzialności odszkodowawczej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Sprzedawca uzgodni z Klientem nową datę dostawy.
 14. Towar uważa się za skutecznie dostarczony Klientowi w chwili doręczenia go do miejsca odbioru wynikającego z Umowy lub w chwili przedstawienia Towaru do odbioru Klientowi w miejscu odbioru (dalej: „data dostawy”), wynikającym z Umowy. Od tego momentu Klient, który nie dokona odbioru Towaru pozostaje w opóźnieniu i ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia Towaru.
 15. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Towaru przechodzi na Klienta w dacie dostawy.
 16. Klient zobowiązuje się przyjąć Towar od Przewoźnika w dacie dostawy albo odebrać Towar z miejsca odbioru w terminie wskazanym przez Przewoźnika lub Sprzedawcę, a w przypadku braku takiego terminu w terminie określonym zgodnie z ustępami poprzedzającymi. Przez przyjęcie Towaru rozumie się podpisanie dokumentów dostawy przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną i przybicie pieczęci Klienta niebędącego Konsumentem, w tym podpisanie dokumentu dostawy z zastrzeżeniem wad, jeśli zostaną stwierdzone podczas dostawy. Przyjmuje się, że osoba podpisująca dokumenty dostawy jest do tego umocowana przez Klienta.
 17. W przypadku dostarczenia Towarów za pośrednictwem Przewoźnika, Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość pod kątem ilości, jakości oraz asortymentu, tj. zgodności z Umową, w dacie dostawy i zaznaczyć stwierdzone wady na dokumencie dostawy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te wady w późniejszym terminie. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8 z późn. zm.), przepisami ustawę tę zmieniającymi albo zastępującymi, dla zachowania odpowiedzialności Przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (w terminie max. 5 dni od odebrania Towaru). Stanowi to podstawę do skutecznego zgłoszenia reklamacji dostawy do Sprzedawcy.
 18. W przypadku dostawy Towaru polegającej na odbiorze Towaru przez Klienta z lokalizacji Sprzedawcy, zastrzeżenia dotyczące wad dostawy, o których mowa w ustępach poprzedzających należy sporządzić na dokumentach wydania, a w ich braku na dokumencie księgowym pozostającym u Sprzedawcy. Wszelkie postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio. Klient nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
 19. W przypadku, gdy Klient w dowolny sposób będzie utrudniał lub uniemożliwiał odbiór Towaru (np. bez uzasadnienia odmówi przyjęcia Towaru; miejsce dostarczenia Towaru przez Przewoźnika będzie niedostępne; nie będzie osób uprawnionych do odbioru Towaru itp.), Sprzedawca może obciążyć Klienta karą umowną w wysokości ceny brutto za Towar wynikającej z Umowy (a w stosunku do Konsumenta maksymalnie w wysokości 30% ceny), co nie pozbawia Sprzedawcy prawa dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych, a także innych praw wynikających z Regulaminu.
 20. W przypadku stwierdzenia wad dostawy, o których mowa w ust. 17 i 18 niniejszego paragrafu, tj. ilościowej lub jakościowej (asortymentowej) niezgodności z Umową lub naruszenia opakowania Towaru (powyższe nie dotyczy wad ukrytych, które Konsument ma prawo zgłaszać przez cały okres rękojmi) Klient zobowiązany jest do sporządzenia pisemnej pod rygorem nieważności reklamacji dostawy, zawierającej szczegółowy opis wady wraz z uzasadnieniem, datę, czytelny podpis Klienta i załączenia do tak sporządzonej reklamacji dokumentu dostawy/wydania, sporządzonego z zastrzeżeniami o istnieniu wad i podpisami Klienta i Przewoźnika albo osoby upoważnionej do wydania Towaru z lokalizacji Sprzedawcy, pod rygorem nieważności. Klient może też skorzystać z formularza on-line dostępnego na stronie https://wywolajfilm.pl/zwroty-i-reklamacje/ wypełniając wszystkie wymagane w nim pola i wysyłając wprost ze strony Sklepu Internetowego.
 21. Reklamację, sporządzoną w sposób opisany w ustępie poprzedzającym, należy wysłać wprost ze strony Sklepu Internetowego (jeśli Klient korzysta z formularza https://wywolajfilm.pl/zwroty-i-reklamacje/) lub listem poleconym albo złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy (jeśli Klient korzysta z pisemnej reklamacji dostawy) w terminie 7 dni od dnia dostawy, pod rygorem nieważności. Za datę wysłania reklamacji przyjmuje się datę wysłania formularza (jeśli Klient korzysta z formularza https://wywolajfilm.pl/zwroty-i-reklamacje/) lub nadania w placówce operatora pocztowego (jeśli Klient korzysta z pisemnej reklamacji dostawy).
 22. Reklamacja zgłoszona w sposób odmienny niż w punkcie poprzedzającym lub niezawierająca któregokolwiek elementu wymienionego w poprzedzającym ustępie, nie jest zgłoszona w sposób prawidłowy i nie będzie rozpatrywana.
 23. Sprzedawca może, ale nie musi, zwrócić się do Klienta o uzupełnienie brakujących danych lub dokumentów dotyczących reklamacji. W takim wypadku termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od daty otrzymania przez Sprzedawcę żądanych dodatkowych danych lub dokumentów.
 24. Sprzedawca ma 21 Dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji dostawy na jej rozpatrzenie i poinformowanie o tym Klienta co najmniej e-mailem. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się za nieuwzględnienie reklamacji przez Sprzedawcę, za wyjątkiem reklamacji złożonych przez Konsumenta, które uznaje się w takim wypadku za uwzględnione.
 25. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest, według własnego wyboru, do dokonania naprawy lub wymiany wadliwego Towaru lub wadliwego elementu Towaru, na Towar wolny od wad, w terminie uzgodnionym z Klientem, ale nie krótszym niż 14 Dni roboczych, na własny koszt lub też do proporcjonalnego obniżenia ceny Towaru.
 26. Do ponownej dostawy Towaru na skutek uznanej przez Sprzedawcę reklamacji dostawy, wszystkie postanowienia dotyczące dostawy stosuje się odpowiednio.

 

REKLAMACJE, ZWROTY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

§ 9. Zasady reklamacji przez Konsumentów Towaru

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do Umów z udziałem Konsumentów.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towar. Jeśli producent Towaru lub inny podmiot udziela gwarancji, jest ona udzielana na warunkach przewidzianych przez producenta lub inny podmiot w dokumencie gwarancyjnym.
 4. Jeśli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji.
 5. Reklamacje należy sporządzić na piśmie lub w formie wiadomości elektronicznej, korzystając z formularza dostępnego na https://wywolajfilm.pl/zwroty-i-reklamacje/ pod rygorem nieważności i przesłać na adres pocztowy i/lub mailowy Sprzedawcy albo złożyć w siedzibie Sprzedawcy.
 6. Reklamacja jest uważana za prawidłowo zgłoszoną, jeśli:
  1. jest sporządzona na piśmie w formie dokumentowej lub elektronicznej (zawiera opis wady/niezgodności Towaru z Umową oraz pożądany sposób załatwienia reklamacji przez Konsumenta) i doręczona Sprzedawcy,
  2. do reklamacji załączony jest reklamowany Towar albo zostanie on dostarczony do Sprzedawcy w ślad za reklamacją wysłaną w formie elektronicznej; jeśli Towar jest niestandardowych wymiarów, Konsument zobowiązany jest przechowywać Towar przez okres co najmniej 30 dni od daty prawidłowego zgłoszenia reklamacji lub do daty rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jeśli data ta przypada wcześniej, w sposób umożliwiający zbadanie Towaru przez Sprzedawcę, jeśli Sprzedawca zdecyduje, że jest taka potrzeba);
  3. do reklamacji załączony jest dowód zakupu (np. faktura, potwierdzenie przelewu wykonanego przez Konsumenta lub inne) lub Konsument powołuje się na taki dowód (np. zeznanie świadka).
 7. Reklamacja zgłoszona w sposób odmienny niż w ustępie poprzedzającym lub niezawierająca któregokolwiek elementu wymienionego w poprzedzającym ustępie, nie jest zgłoszona w sposób prawidłowy i nie będzie rozpatrywana.
 8. W przypadku, gdy Towar stanowi usługa wywołania lub skanowania filmu, Sprzedawca oświadcza, iż realizacja usługi odbywa się w ramach kontrolowanego procesu na specjalnie do tego celu zaprojektowanych, profesjonalnych urządzeniach automatycznych, zgodnie ze sztuką i najwyższą wiedzą merytoryczną w zakresie obróbki foto-chemicznej. Biorąc pod uwagę powyższe, a także z uwagi na następujące okoliczności, iż:
  1. Indywidualna wrażliwość i percepcja barwna ludzkiego oka są subiektywne;
  2. Odwzorowanie barw na urządzeniach wyświetlających (ekrany/monitory), drukujących (drukarki, plotery etc.) oraz na materiałach do edycji zdjęć (podłoża/papiery) może być zdecydowanie różne od siebie, a także nie odpowiadać w sposób konieczny i bezwarunkowy subiektywnej percepcji i ocenie ludzkiego oka;
  3. Sprzedawca nie dysponuje możliwością sprawdzenia daty ważności filmu do użycia, warunków jego przechowywania, stanu technicznego sprzętu użytego do jego naświetlenia, warunków ekspozycji, a także indywidualnego podejścia kreatywnego;
  za podstawę reklamacji nie uznaje się w szczególności zastrzeżeń co do kolorystyki oraz ostrości wywołanych i/lub zeskanowanych filmów.
 9. Prawidłowo zgłoszona reklamacja, co do której Sprzedawca nie ustosunkował się w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, uważana jest za uznaną zgodnie z żądaniem Konsumenta.
 10. Sprzedawca może, ale nie musi, zwrócić się do Konsumenta o uzupełnienie brakujących danych lub dokumentów dotyczących reklamacji. W takim wypadku termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od daty otrzymania przez Sprzedawcę żądanych dodatkowych danych lub dokumentów.

 

§ 10. Zasady reklamacji usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego należy przesyłać na piśmie pod rygorem nieważności, na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 2. Reklamacja jest uważana za prawidłowo zgłoszoną, jeśli zawiera opis informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądanie Klienta.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowego zgłoszenia.
 4. Prawidłowo zgłoszona reklamacja, co do której Sprzedawca nie ustosunkował się w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, uważana jest za uznaną zgodnie z żądaniem Konsumenta, zaś w stosunku do pozostałych Klientów, uważana jest za nieuznaną.

 

§ 11. Prawo Konsumentów i Przedsiębiorców o niektórych cechach konsumentów do odstąpienia od Umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik na zasadach określonych w Ustawie. Informacja dla Konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy, jako załącznik nr 2 do Regulaminu i wzór oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy, jako załącznik nr 3 do Regulaminu, stanowią jego integralną część. Konsument może skorzystać ze wzoru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jednak nie jest to obowiązkowe. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem lub wypełnienie i przesłanie formularza on-line dostępnego na stronie https://wywolajfilm. pl/zwroty-i-reklamacje/.
 2. Odstąpienie od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach wskazanych w art. 38 Ustawy, w tym w szczególności:
  1. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności usługi wywołania lub skanowania filmu i produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z Zamówieniem Konsumenta),
  2. Umowy o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W przypadku wyboru przez Konsumenta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę, Konsument ponosi koszty dodatkowe w postaci różnicy pomiędzy wybranym przez siebie sposobem dostawy, a najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie przez Sprzedawcę upoważnioną do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. W przypadku Towarów będących usługami, Konsument traci uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wykonania usługi w całości przez Sprzedawcę za zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynikającym z Ustawy, o ile o utracie tego prawa Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 8. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się również do Przedsiębiorców o niektórych cechach konsumentów.

 

§ 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mniej korzystne dla Konsumenta niż bezwzględne lub semiimperatywne przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub Ustawy, nie wiążą Konsumenta, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy lub inne bezwzględnie lub semiimperatywnie obowiązujące powszechnie przepisy obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność i/lub błędy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, jak również za zakłócenia, przerwy lub niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem Internetowym.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że zarówno Konto, jak i dostęp do Sklepu Internetowego, nie musi być dostępne w sposób ciągły.
 4. Sprzedawca dołoży należytej staranności, żeby nie dopuszczać lub eliminować sytuacje, o których mowa w ustępach poprzedzających, jednak w razie ich zaistnienia, Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta, w szczególności za niemożliwość dokonania zakupu Towaru w danym momencie, po danej cenie, czy w ogóle, na jakiejkolwiek podstawie prawnej.
 5. Za wyjątkiem Konsumentów, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona, w tym również w stosunku do Przedsiębiorców o niektórych cechach konsumenta.
 6. Sprzedawca nie zapewnia przydatności Towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru objętego Umową leży wyłącznie po stronie Klienta. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego zastosowania.
 7. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych tych osób, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych, ich dóbr osobistych, w tym ich wizerunków, ani zasad współżycia społecznego spowodowanych zgodnym z prawem korzystaniem z Negatywów przez Sprzedawcę, w tym realizacji Umowy.
 8. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie przez producenta Towaru jakichkolwiek praw wyłącznych osób trzecich, praw na dobrach niematerialnych, w tym patentów, wzorów użytkowych, praw autorskich i pokrewnych i innych tym podobnych.
 9. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do faktycznie poniesionej przez Klienta, należycie udokumentowanej, bezpośredniej straty rzeczywistej, z wyłączeniem jakichkolwiek strat pośrednich, będących skutkiem ubocznym strat bezpośrednich, w tym utraconych korzyści, przy czym wartość odszkodowania nie może jednak przekroczyć ceny za Towar zamówiony przez Klienta, chyba że wynika ona z umyślnej winy Sprzedawcy lub innych bezwzględnie i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. W przypadku zbiegu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z odpowiedzialnością za naprawienie szkody wynikającej z popełnienia przez Sprzedawcę lub osoby, za które Sprzedawca odpowiada, czynu niedozwolonego, roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego wyłącza się.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI, ZMIANA REGULAMINU

§ 13. Polityka prywatności

 1. Zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu i można się z nimi zapoznać także na stronie Sklepu Internetowego w zakładce https://wywolajfilm.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§ 14. Zmiana Regulaminu

 1. W stosunku do Umów zawartych z Konsumentami, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian lub uzupełnienia Regulaminu powodującej zmiany istotnych postanowień zawartej Umowy z ważnych przyczyn, a to w szczególności:
  1. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu,
  2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Sprzedawcę,
  4. poprawy przez Sprzedawcę bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,
  5. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego,
  6. zmian w przedmiocie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),
  odpowiednio do tych przyczyn lub skutków zmian.
 2. W pozostałych przypadkach, tj. w przypadku Umów zawartych z Klientami niebędącymi Konsumentami oraz w przypadku zmiany lub uzupełnienia Regulaminu niepowodującej zmian istotnych postanowień zawartych przez Sprzedawcę Umów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny.
 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu internetowego z podaną datą publikacji i obowiązywać będą pomiędzy Stronami od dnia ich ogłoszenia, pod warunkiem niezgłoszenia przez Konsumenta, w terminie 5 Dni roboczych od daty ogłoszenia, sprzeciwu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do czasu dokonania przez Strony indywidualnych ustaleń w zakresie zakwestionowanych przez Konsumenta zmian lub uzupełnień, wiążące dla Stron będą postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzemieniu.
 4. Zmiany lub uzupełnienia Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte Umowy.
 5. Sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych błędów, nie stanowią zmiany Regulaminu i mogą być wprowadzane w każdym czasie.

 

DORĘCZENIA, KARY UMOWNE

§ 15. Doręczenia

 1. Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o korespondencji, bez wyraźnego wskazania formy, rozumie się przez to korespondencję elektroniczną w formie e-mail. Strony dopuszczają formę korespondencji pisemnej, a to poprzez wysłanie drugiej Stronie na adres wskazany na Koncie, Zakupach bez rejestracji (w przypadku Klienta) lub w Regulaminie (w przypadku Sprzedawcy), listu poleconego, o ile wynika to z Regulaminu, Umowy lub innego indywidualnie sporządzonego przez Sprzedawcę dokumentu, z zastrzeżeniem przypadków, gdy forma pisemna jest zastrzeżona pod rygorami wynikającymi z Regulaminu, Umowy lub innego indywidualnie sporządzonego przez Sprzedawcę dokumentu.
 2. Doręczenia korespondencji Klientowi uważa się za skutecznie dokonane w następujących przypadkach i terminach:
  1. w formie e-mail – jeśli e-mail został wysłany na adres elektroniczny Klienta podany w Koncie albo Zakupach bez rejestracji – w dacie i godzinie wysłania przez Sprzedawcę
  2. w formie pisemnej – jeśli pismo zostało wysłane listem poleconym na adres Klienta wynikający z Konta albo Zakupów bez Rejestracji:
   1. i. w dacie jego odebrania przez dowolną osobę pod tym adresem;
   2. ii. w dacie pierwszej adnotacji doręczyciela pocztowego lub przewoźnika o odmowie odebrania, nie zastaniu adresata pod tym adresem, adnotacji „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany” lub tym podobnego.
 3. Doręczenia korespondencji Sprzedawcy uważa się za skutecznie dokonane w dacie faktycznego otrzymania korespondencji przez Sprzedawcę. Jeśli doręczenie korespondencji Sprzedawcy nastąpiło, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, w Dniu roboczym po godzinie 16.00 po południu lub w dniu wolnym od pracy, przyjmuje się, że doręczenie nastąpiło z chwilą rozpoczęcia kolejnego Dnia roboczego.
 4. Adresem elektronicznym Klienta lub adresem korespondencyjnym, jest adres podany w Koncie lub w ramach Zakupów bez rejestracji, a nadto na który Sprzedawca przesyła wszelkie materiały i zapytania związane z realizacją Umowy. Zmiana adresu elektronicznego lub adresu korespondencyjnego, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest wiążąca dla Sprzedawcy od momentu wyraźnego powiadomienia go o tym fakcie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W przypadku braku otrzymania przez Sprzedawcę powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmiana adresu elektronicznego jest dla Sprzedawcy niewiążąca, zaś materiały i zapytania związane z realizacją Umowy, przesłane według wyboru Sprzedawcy na dotychczasowy adres elektroniczny lub nowy adres elektroniczny, uważa się za skutecznie doręczone Klientowi.

 

§ 16. Kary umowne

 1. Sprzedawca może obciążyć Klienta następującymi karami umownymi:
  1. za naruszenie § 5 ust. 9 lit b-d lub ust. 14 Regulaminu – tj. za złożenie nieaktualnego lub nieprawdziwego oświadczenia lub niepoinformowanie Sprzedawcy o zmianie okoliczności wymienionych w tym ustępie – w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;
  2. za naruszenie § 5 ust. 9 lit. h Regulaminu – w przypadku, gdyby okazało się, że osoba działająca w imieniu Klienta, działa bez stosownego umocowania, lub z przekroczeniem jego zakresu, osoba ta będzie zobowiązana solidarnie z podmiotem, na którego rzecz zarejestrowany jest adres e-mail, z którego złożono Zamówienie, do zapłaty Sprzedawcy kary umownej, w wysokości 30 % wartości ceny brutto za zamówione Towary;
  3. za naruszenie § 17 ust. 1-2 Regulaminu – za naruszenie postanowień o poufności, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
 2. W przypadku Konsumentów, wysokość kar umownych, określona w ustępie poprzedzającym nie może jednak przekroczyć 30% wartości ceny brutto za zamówione Towary.
 3. Kara umowna zostanie naliczona bez wysłania uprzedniego pisemnego oświadczenia, na podstawie Umowy i/lub Regulaminu i płatna jest niezależnie od faktu poniesienia czy wysokości ewentualnej szkody, a nadto nie jest niczym limitowana (nie podlega miarkowaniu).
 4. Kary umowne podlegają łączeniu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody poniesionej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy na zasadach ogólnych, niezależnie od naliczonych Klientowi kar umownych.
 6. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości pociągnięcia Klienta do odpowiedzialności cywilnej i karnej na zasadach określonych w ustawie z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach polskiego prawa.
 7. Zapłata kary umownej nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny wraz z kosztami pakowania i dostawy.
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu zachowują swoją ważność pomimo odstąpienia od Umowy.

 

POUFNOŚĆ I TAJEMNICA

§ 17. Poufność i tajemnica przedsiębiorstwa

 1. W czasie trwania Umowy, a także po jej rozwiązaniu z jakiejkolwiek przyczyny lub wygaśnięciu, Klient zobowiązuje się względem Sprzedawcy do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje dotyczące Sprzedawcy, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, których ujawnienie chociażby potencjalnie mogło wyrządzić szkodę Sprzedawcy. W szczególności za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje programowe, techniczne, technologiczne, handlowe (w szczególności dotyczące uzyskanych rabatów, opustów lub promocji na rzecz Klienta) i organizacyjne Sprzedawcy, w tym także treść indywidualnie uzgodnionych postanowień Umowy lub innego indywidualnie sporządzonego przez Sprzedawcę dokumentu, o ile Sprzedawca podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
 2. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym, pod rygorem nieważności, zezwoleniem Sprzedawcy, a także za wyjątkiem ujawnienia ich doradcom prawnym, finansowym i księgowym Strony, pod warunkiem, że osoby te są zobowiązane mocą przepisów powszechnie obowiązującego prawa do zachowania tajemnicy zawodowej lub zobowiązane są mocą odrębnej umowy do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w stopniu nie mniejszym niż wynikający z niniejszej Umowy.
 3. Za przestrzeganie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Klientowi nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów.

 

SIŁA WYŻSZA

§ 18. Siła wyższa

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jest ono spowodowane działaniem tzw. siły wyższej.
 2. Za siłę wyższą, o której mowa w ustępie poprzedzającym, uważa się wszelkie okoliczności poza kontrolą Sprzedawcy. Za zdarzenia siły wyższej Strony uznają w szczególności: powstania, rozruchy, zamieszki obywatelskie, wojny, starcia, operacje militarne, państwowe stany wyjątkowe, terroryzm, piractwo, aresztowania, ograniczenia wolności lub zatrzymania ze strony właściwych władz, strajki, zrzeszenia lub lokaut pracowników, stany nadzwyczajne, epidemie, pożary, wybuch, huragan, powódź, suszę, warunki atmosferyczne, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, wypadki, awarie techniczne, oprogramowanie osób trzecich, awarie lub problemy z publicznymi źródłami zaopatrzenia w media (w tym awarie w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych oraz Internetu), niedobór lub brak możliwości uzyskania zaopatrzenia, materiałów, sprzętu lub transportu, bez względu na to czy mogły one zostać przewidziane itp.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, o której mowa w ustępie poprzedzającym, termin wypełnienia zobowiązań umownych przesuwa się proporcjonalnie do czasu, w którym będą występować okoliczności siły wyższej, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla Sprzedawcy.
 4. Klient, dla którego wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy stało się niemożliwe z uwagi na zaistnienie okoliczności siły wyższej, zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o rozpoczęciu i zakończeniu trwania tych okoliczności, w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich rozpoczęcia i odpowiednio w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich zakończenia, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z powołania się na wystąpienie okoliczności siły wyższej.
 5. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, przez Klienta niebędącego Konsumentem powoduje, że Sprzedawca będzie uważał żądanie przedłużenia terminu za nieuzasadnione i może obciążyć Klienta wszelkimi konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie lub Umowach.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by Sklep internetowy działał na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu internetowego.
 2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Sklep internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 3. Regulamin, jak i wszystkie Umowy zawierane przez Sprzedawcę, podlegają prawu polskiemu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy i innych powszechnie obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa.
 5. Językiem obowiązującym w kontaktach między Stronami jest język polski i wszelkie informacje i korespondencja są wiążące wyłącznie w wersji polskojęzycznej.
 6. Jeżeli Umowa zawiera jakiś element międzynarodowy (zagraniczny), Strony uzgadniają, że wszelkie relacje pomiędzy nimi będą regulowane przez prawo polskie, zarówno materialne jak i procesowe.
 7. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności między treścią Regulaminu, Umowy lub innego indywidualnie sporządzonego przez Sprzedawcę dokumentu, pierwszeństwo ma treść Umowy lub innego indywidualnie sporządzonego przez Sprzedawcę dokumentu.
 8. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów, będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach lub Sąd Okręgowy w Katowicach – w zależności od wartości przedmiotu sporu. Konsument ma prawo do wytoczenia powództwa przeciwko Sprzedawcy według postanowień wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Sprzedawca nie stosuje kodeksów dobrych praktyk ani nie przewiduje możliwości korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 10. Jeżeli poszczególne postanowienie Regulaminu lub Umowy okazałyby się nieważne lub nieskuteczne lub Regulamin lub Umowa zawierać będzie lukę, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych ich postanowień, zaś postanowienie nieważne lub nieskuteczne, zostanie zastąpione postanowieniem najbliżej oddającym sens gospodarczy postanowienia nieważnego lub nieskutecznego. W sprawach z udziałem Konsumentów, w zakresie postanowień stanowiących klauzule abuzywne, art. 3851 § 2 Kodeksu cywilnego stosuje się.
 11. Niewykonywanie lub opóźnienie w wykonaniu jednokrotne lub wielokrotne przez Sprzedawcę z jakichkolwiek uprawnień wynikających z Regulaminu lub Umów, lub wykonywanie ich w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub Umów (na korzyść Klienta) lub przyjęcie na siebie jednorazowo lub kilkakrotnie jakiegoś obowiązku niewynikającego z Regulaminu lub Umów, nie powoduje zrzeczenia się tych uprawnień przez Sprzedawcę, czy też przyjęcia na siebie obowiązków z nich nie wynikających.
 12. Konsument może zwrócić się do Sprzedawcy o indywidualne uzgodnienie poszczególnych postanowień Regulaminu. W razie odmowy ze strony Sprzedawcy, skorzystanie ze Sklepu Internetowego przez Konsumenta jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez niego Regulaminu w brzmieniu indywidualnie nieuzgodnionym.
 13. Tytuły paragrafów są zamieszczone wyłącznie dla łatwiejszego poruszania się w Regulaminie i nie mają wpływu na interpretację postanowień Regulaminu.
 14. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Załącznikami do Regulaminu są:
  1. Załącznik nr 1 – polityka prywatności Sprzedawcy,
  2. Załącznik nr 2 – informacja dla Konsumenta i Przedsiębiorcy o niektórych cechach konsumenta o przysługującym im prawie odstąpienia od Umowy,
  3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta albo Przedsiębiorcy o niektórych cechach Konsumenta od Umowy.

 

Plik w wersji PDF do pobrania na stronie: Przydatne dokumenty